Коефициенти за оперативна профитабилност - Македонија Денес

Коефициенти за оперативна профитабилност

Опомена!!!

Оперативната профитабилност може  да се подели во мерење на повраток од продажба и повраток на инвестиција.

I.Повраток од продажба

  1. Бруто профитна маржа

Ова го покажува просечниот  износ на профит во  односсамо на продажбата и цената на предметите кои се продаваат. Ова кажува колку профит се прави по одреден производ или услуга, без неочекувани промени и трошоци. Според тоа, укажува на ефикасноста на работењето, како и на тоа колку се скапи производи.Од индустрија до индустрија се јавуваат големи разлики.

Формула 1:

Бруто профит на маржа = бруто продажба

Нето добивка

Каде што:

Бруто добивка = нето продажба – трошоци на продадени производи

  1. Оперативна профитна маржа

Овој сооднос укажува на профитабилноста на тековното работење. Овој однос не го зема во предвид капиталот и даночната структура на компанијата.

Формула 2:

Оперативна профитна маржа = оперативни приходи

Нето продажба

Каде што:

Оперативна добивка = добивка пред оданочување и интерес од континуирани работни активности

  1. EBITDA маржа

Овој сооднос укажува на профитабилноста на тековното работење. Овој однос не ја зема во предвид основната главнина на компанијата, без готовинските трошоци или даночната структура.

Формула 3:

EBITDA маржа = добивката пред камати, даноци и амортизација

Нето продажба

Пред-даночнамаржа (EBT)

Овој сооднос укажува на профитабилноста на работењето на компанијата.Овој однос не ја зема во предвид даночната структура на компанијата.

Формула 4:

пред-даночна маржа = заработка пред оданочување

продажба

профитабилност

  1. Нето маржа (профитна маржа)

Овој сооднос  укажува на профитабилноста во работењето на компанијата.

Формула 5:

Нето маргина = нето приход

продажба

  1. Маржа на придонес

Овој коефициент покажува колку секоја продажба придонесува кон фиксните трошоци.

Формула 6

Маржа на  придонес = придонес

продажба

каде што:

Придонеси = продажба – варијабилен трошок

Опомена!!!

Поврзани вести

Translate »