Коефициенти на бизнис ризици (Business Risks Ratio) - Македонија Денес

Коефициенти на бизнис ризици (Business Risks Ratio)

Опомена!!!

Бизнис ризик – Ова е ризик поврзан со непостојан приход на компанијата. Постои едноставен метод и комплексен метод:

  1. Едноставен метод

Следните четири стапки го претставуваат едноставниот метод на пресметка на бизнис ризикот. Бизнис ризик е ризикот на компанијата при правење помалку пари, или уште полошо, губење на пари при пад на продажбите. Во услови на опаѓање на продажбата, компанијата губи пари воглавно поради своите фиксни трошоци. Ако една компанија има само варијабилни трошоци, таа никогаш нема да има негативни приходи. За жал, сите бизниси имаат компонента на фиксни трошоци. Разбирање на фиксната структура на компанијата е од клучно значење во одредувањето на својот бизнис ризик. Една од главните стапки кои се користат за оценка на бизнис ризикот е односот на маргинален придонес (contribution margin ratio).

  1. Однос на маргинален придонес

Овој сооднос укажува на поединечната добивка како резултат на одредена промена vo продажбата. Ако односот на придонес страна на компанијата е 20%, тогаш пад од $50,000 во продажбата ќе резултира со пад од $10,000 во профит.

Формула 1:

Однос на маргинален придонес = придонес

продажба

= 1 – (варијабилен трошок / продажба)

  1. Ефект на оперативна предност (Operation Leverage Effect) – (OLE)

Ефектот на оперативна предност се користи за проценка на процентуалната промена на приход и повратокот на средства за дадена процентуална промена во обемот на продажбите. Соодносот на продажба (return on sales(ROS)) е иста како и повратокот на средства (return on assets (ROA)).

Ако една компанија има OLE поголема од 1, постои, тогаш постои оперативна предност. Ако OLE е еднаква на 1, тогаш сите трошоци се променливи, така што зголемување на продажбата од 10% ќе се зголеми на компанијата ROA за 10%.

Формула 2:

Ефект на оперативна предност = односот на маргинален придонес

сооднос на продажба (ROS)

Каде што:

ROS = Процентуалната промена на доход (ROА) =  ОLE x % промена во продажба

 бизнис ризици

three-dimensional charts over a tablet on white background

  1. Ефектот на финансиска моќ (Financial Leverage Effect (FLE))

 

Компаниите кои користат долг за финансирање на нивното работење, со што создаваат финансиски моќ преку задолжување и ја зголемуваат повратната инвестиција на акционерите, претставуваат дополнителен бизнис ризик, посебно ако приходите се разликуваат. Ефектот на финансиска моќ се користи за да се зголеми ефектот на финансиска моќ на компанијата.

Формула 3:

Ефект на финансиска моќ = оперативен приход

нет приход

Ако една компанија има ФЛЕ од 1,33, зголемување од 50% во оперативни приходи ќе резултира со промена на 67% во нето приход.

  1. Ефект на тотална предност (Total Leverage Effect (TLE))

Со комбинирање на OLE и FLE, се добива ефектот на тотална предност (ТЛЕ), која се дефинира како:

Формула 4:

Ефект на тотална предност = OLE x FLE

Во нашите претходен пример, продажбата се зголеми за $50,000, OLE беше 20% и FLE беше 1,33. Ефектот на целосна предност ќе биде $ 13,333, односно нето приходот ќе се зголеми за 13,333 $ за секој $50,000 зголемување на продажба.

  1. Комплексен метод

Бизнис ризикот може да се анализира со едноставно гледање на варијациите во продажба и оперативни приходи со тек на време. Повеќе структуриран пристап е да се користат неколку статистики. Еден чест метод е да се соберат податоци од одреден период кој е доволно голем (5 до 10 години) за да може да се пресмета коефициентот на варијација.

Со овој пристап:

– Бизнис ризик = стандардна девијација на оперативни приходи / средства за оперативни приходи

– Продажнс варијабилност = стандардна девијација на продажба / средства за продажба

– Друг извор на варијабилност на оперативен приход е разликата помеѓу фиксните и варијабилните трошоци. Ова се нарекува “оперативна потпора”. Една компанија со голема променлива структура е помалку веројатно да создаде загуба ако приходите паднат.

Опомена!!!

Поврзани вести

Translate »