Алтернативни инвестиции - Основи на хеџ фондови (Hedge Funds) - Македонија Денес

Алтернативни инвестиции – Основи на хеџ фондови (Hedge Funds)

Опомена!!!

фондШто е хеџ фонд?

“Хеџ фонд” во принцип е не-правен термин кој првично се користи за да се опише еден вид на приватен и нерегистрирани фонд на инвестиции, во кој се користат софистицирани заштитни и арбитражни техники за трговија во пазари со корпоративен капитал. Хеџ фондовите, традиционално се ограничени за софистицирани, богати инвеститори. Во претходните пазари, терминот “хеџ фонд” се користел за тип на средства кои активираат стратегија преку која можи да се надомести изложеноста на пазарен ризик со преземање на спротивната позиција – на пример, шорт-селинг и чување на фјучерси.

Всушност, совршен хеџ фонд е оној кој целосно неутрализира добивки и загуби, создавајќи позиција што е сосема неутрална. Во денешниот пазар, хеџ фонд може да биде основан за речиси било која ситуација. Тие можат но и немораат да користат левереџ, прават облози на глобално ниво или да внимаваат на техничките аспекти на безбедноста, во случај на погрешна проценка на пазарот. Со тек на време, активностите на хеџ фондовите се проширени на други финансиски инструменти и активности. Денес, терминот “хеџ фонд” не се однесува толку многу на заштитните техники, кои хеџ фондови можат или не можат да вработуваат, како што се однесува на нивниот статус како приватен и нерегистриран инвестициски фонд.

Хеџ фондовите се слични на инвестициските фондови во тоа што и двата фондови се обединети инвестициски средства кои прифаќаат пари на инвеститори и инвестираат на колективна основа. Сепак, хеџ фондовите се разликуваат значително од заедничките фондови, поради тоа што заштитните фондови не мора да се регистрираат според федералните закони за хартии од вредност. Тоа е затоа што тие обично прифаќаат само финансиски софистицирани инвеститори од висока класа. Некои фондови се ограничени на не повеќе од 100 инвеститори.

Ослободени од регулатива, хеџ фондовите се вклучуваат во левериџ и други софистицирани техники за инвестиции во многу поголема мера отколку заедничките инвестициски фондови (иако тие се предмет на одредби за измами на федералните закони на хартии од вредност).

•    Директен Хеџ: Ова е постигнато со заштита на еден тип на средства, како што се заеднички акции, со друго средство кое дели слична цена и се продава на сличен начин. Еден пример за ова ќе биде заштита на позицијата на заеднички акции со помош на повикувачка цена.
•    Вкрстен Хеџ: Ова вклучува хеџинг на инструмент со различен инструмент. Еден пример на ваква стратегија која не успеа а е добар пример за разбирање на самиот концепт беше искористен во несреќата во 1987 година. Ова вклучува купување на (долгорочни) преферирани акции и заштита на позицијата со државни фјучерси. Каматните стапки ја креваат вредноста на државните фјучерси, и постојат моменти кога овие два инструменти се следат еден со друг – околу 85% од времето. Во сценариото од 1987, вредноста на преферираните акции падна а на државните фјучерси се зголеми. Бидејќи оваа стратегија се вклучени shorting на фјучерси, се покажа како неуспешна и на двете страни.
•    Динамичен Хеџ: вклучува промена на износот на акции продадени по одредена цена во одредено време во позиција со текот на времето, во согласност со пазарот. Со ова може да се заштити од ризикот поврзан со чување на долгорочни акции. Трговците на опции обично прават хеџинг со shorting на реплицирано динамично портфолио против долгорочни акции со можност да ги елиминираат сите ризици поврзани со движењето на цената на акциите. Тоа во суштина е техника на управување со ризикот на портфолиото и вклучува секаков хеџинг што е направен на активна или движечка основа, невклучително преку користење на опции, иако во повеќето случаи опции се вклучени.
•    Статичен Хеџ: Овај тип на хеџ исто така се стреми кон елиминација на ризик. Со оглед на одредени целни опции, статичниот хеџ е изграден така што не се потребни дополнителни прилагодувања и точно можат да ја реплицираат вредноста на целната опција. Ова е познато како статично репликаторно портфолио. Тоа е фиксен и непроменлив хеџ поставен до зрелост на опциите.
фонд
Цели на хеџ фондовите

Една работа што сите хеџ фондови ја имаат заедничко е нивната потрага по активен повраток на инвестиции или апсолутен повраток. Ова е целта на хеџ фондовите: апсолутен повраток на инвестициите и правење пари за инвеститорите. Ова се постигнува со користење на било кој вид на маркет стратегија која хеџ фондот смета дека ќе му даде предност.

 

Правна структура на хеџ фонд

Хеџ фондовите генерално се потпираат на членовите 3 (в) (1) и 3 (в) (7) од Законот за инвестиции од 1940 година, со цел за да се избегне регистрација и регулатива како инвестициски компании. Правната структура на хеџ фондовите обично е во форма на друштво со ограничена одговорност, како корпорација со ограничена одговорност во САД, или офшор корпорација. Овие структури обезбедуваат слобода која им е потребна на менаџерите на хеџ фондовите да работат без ограничувања.

• Средствата се ограничени на 1.009 партнери, кои мора да се “акредитирани инвеститори” и фондот не може да се рекламира.
• Некои средства се структурирани, согласно член 3(в) (7) од законот за инвестиции и се ослободени од повеќето регулативи на ДИК.
• Минималната инвестиција обично е $200,000, но тоа почнува да се менува на долната страна на овој број.
фонд
Провизиска структура на хеџ фонд

Надоместоците се извор на енергија на хеџ фондовите. Менаџерот обично менаџерски надоместок врз основа на вредноста на средствата на фондот, како на пример 1% од целокупните средства на фондот. Менаџерите исто така добиваат дополнителен процент врз основа на нивните перформанси, кој обично се движи од 15-30%. Овој надомест обично се случува откако фондот ја има достигната целта на вратени инвестиции кон инвеститорите. За било профит генериран над таа марка, фондот добива 15-30%.

Опомена!!!

Поврзани вести

Translate »