недела, 22 јануари 2017
мкденес / ЕУ Фондови / Финансиска писменост

Финансиска писменост

Потенцијал за раст коефициенти

Одржлива стапка на раст Формула: G = RR * ROE каде што: RR = стапка на задржување = % од вкупните нето приходи реинвестирани во компанијата или, RR = 1 – (прогласени дивиденди / нето приход) ROE = поврат на капитал = нето добивка / вкупен капитал Имајте на ум …

повеќе... »

Понуда и побарувачка

понуда и побарувачка

Што е Микроекономија? Микроекономијата е гранка на економијата што гледа во изборот направен од страна на тесно дефинирани единици, како што се поединечни купувачи/потрошувачи, како и фирми кои произведуваат стоки. Две од најважните принципи кои се користат од страна на економистите се Законот на понуда и Законот на побарувачка: Закон …

повеќе... »

Основи на акционерски капитал

акционерски капитал

Основи Компоненти на акционерски капитал Исто така познат како “капитал” и “нето вредност”, акционерскиот капитал се однесува на акционерскиот сопственички интерес во една компанија. Обично вклучени се: Преферирани акции (Preferred Stock) – Ова е инвестиција од страна на преферирани акционери, кои имаат приоритет пред останатите акционери и добијат дивиденда која …

повеќе... »

Алтернативни инвестиции – фази на инвестирање во ризичен капитал

инвестиции

Ризичниот капитал е извор за финансирање за нови бизниси. Инвеститорските пари кои се дел од фондот на ризичниот капитал се даваат како кредит за стартување на компании и мали бизниси кои би имале долгорочен потенцијал за раст. Ова е многу важен извор на финансирање на стартапи кои немаат пристап до …

повеќе... »

Алтернативни инвестиции – Основи на хеџ фондови (Hedge Funds)

фонд

Што е хеџ фонд? “Хеџ фонд” во принцип е не-правен термин кој првично се користи за да се опише еден вид на приватен и нерегистрирани фонд на инвестиции, во кој се користат софистицирани заштитни и арбитражни техники за трговија во пазари со корпоративен капитал. Хеџ фондовите, традиционално се ограничени за …

повеќе... »

Коефициенти за оперативна профитабилност

профитабилност

Оперативната профитабилност може  да се подели во мерење на повраток од продажба и повраток на инвестиција. I.Повраток од продажба Бруто профитна маржа Ова го покажува просечниот  износ на профит во  односсамо на продажбата и цената на предметите кои се продаваат. Ова кажува колку профит се прави по одреден производ или …

повеќе... »

Коефициенти на бизнис ризици (Business Risks Ratio)

бизнис ризици

Бизнис ризик – Ова е ризик поврзан со непостојан приход на компанијата. Постои едноставен метод и комплексен метод: Едноставен метод Следните четири стапки го претставуваат едноставниот метод на пресметка на бизнис ризикот. Бизнис ризик е ризикот на компанијата при правење помалку пари, или уште полошо, губење на пари при пад …

повеќе... »

Корпоративни финансии – видови на ризици

Како и се друго, и проектите имаат ризици.Постојат три видови на проектни ризици поврзани со главниот буџет: Самостоен ризик (Stand-Alone risk) Овој ризик претпоставува дека проектот што една компанија има намера да го извршува е еднo средство, одделено од другите средства на компанијата. Тоа се мери со променливоста на самостаен …

повеќе... »

Коефициенти на бизнис ризици (Business Risks Ratio)

бизнис ризици

Бизнис ризик – Ова е ризик поврзан со непостојан приход на компанијата. Постои едноставен метод и комплексен метод: Едноставен метод Следните четири стапки го претставуваат едноставниот метод на пресметка на бизнис ризикот. Бизнис ризик е ризикот на компанијата при правење помалку пари, или уште полошо, губење на пари при пад …

повеќе... »

Бруто домашен производ (БДП)

бдп

За пресметување на БДП се користат два различни пристапи.Во теорија, износот потрошен за стоки и услуги треба да биде еднаков на приходот платен на производството на стоки и услуги, а и други трошоци поврзани со тие стоки и услуги. Пресметувањето на БДП со додавање на трошоци се нарекува пристап на …

повеќе... »
Translate »